کد خبر : 62995
تاریخ : 1401/9/5
گروه خبری : جامعه

کار سپردن به ناآزموده

سپهرغرب، گروه جوانی: مردکی را چشم درد خاست، پیش بیطار رفت که دوا کن. بیطار از آنچه در چشم چارپای می‌کند در دیده او کشید و کور شد. حکومت به داور بردند گفت بر او هیچ تاوان نیست. اگر این خر نبودی، پیش بیطار نرفتی. مقصود از این سخن آن است تا بدانی که هر آن که ناآزموده را کار بزرگ فرماید با آن که ندامت برد به نزدیک خردمندان به خفت رای منسوب گردد.

ندهد هوشمند روشن رای/ به فرومایه کارهای خطیر
بوریاباف اگر چه بافنده‌ست/ نبرندش به کارگاه حریر

  لینک
https://www.sepehrnewspaper.com/Press/ShowNews/62995