کاردانش

کارشناس حقوق - فعال در حوزه سمن‌ها حرفه‌اش خبرنگاری است وگاهی برای دردها و شادی شهرش مطالبی را می‌نگارد