علی مرادپور گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی سند دفترچه‌ای املاک در اختیار مردم در اقصی‌نقاط استان ایلام قرار دارد، اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان اقدام به جمع اوری این اسناد دفترچه&z...

علی مرادپور گفت: با توجه به اینکه تعداد زیادی سند دفترچه‌ای املاک در اختیار مردم در اقصی‌نقاط استان ایلام قرار دارد، اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان اقدام به جمع اوری این اسناد دفترچه&z...

حســن بهرامنیا در نشســت ســتاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاســخ به بحران در ســالن جلسات شــهید رجایی استانداری ایالم اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه پیشبینــی بارشهای فراتــر از نرمــال در...

مهــدی جلیلــی ابــراز کــرد: در آیین نامــه جدیــد، مرجــع سیاســتگذاری جهــت ارتقای کمیــت و کیفیت خدمات، صدور گواهی صالحیت و رسیدگی به شکایات و تخلفات شــرکتهای ســرویسدهی و راننــدگان خودروهــای ن...

سپهرغرب، گروه - شهره کرمی : مســعود قادی پاشــا صبــح روز گذشــته در آییــن تکریــم و معارفــه مدیــرکل پزشــکی قانونی اســتان همدان با اشــاره به اینکه کار پزشــکی قانونی کارشناسی است، اظهار کرد: تو...

حسن خانجانی موقر اظهار کرد: پرونده قضائی بحران آب همــدان پس از انجام تحقیقــات الزم، به لحاظ صالحیت های قانونــی بــه دادســرای تهــران فرســتاده شــده و هرگونــه تصمیمگیری دراینباره با آن دادسرا است...

محمــود نورمحمــدی با اشــاره بــه اینکه رســیدگی به نقاط محــروم و کمبرخوردار شعار محوری دولت است، گفت: با وجود اتفاقات بزرگــی کــه از ابتدای انقــاب تا امروز برای توســعه نواحــی روســتایی رخ داده...

میدان سپاه یکی از مناطق دارای گره‌های کور ترافیکی در کلانشهر کرمانشاه محسوب می‌شد که به دلیل مشکلات ایجاد شده در تردد مردم موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده بود تا این...

ایرج صفایی افزود: با توجه به تامین زمین مورد نیاز در شهرستان ثلاث باباجانی و تبدیل املاک مازاد، زمینه لازم برای افتتاح و فعالیت این روستا بازار در این شهرستان فراهم شد. وی با بیان اینکه هم‌اکنون...

نادر نوروزی در خصوص چرایی عدم کلنگ زنی پروژه شهربازی کرمانشاه که پیش از این قرار بود تا پایان شهریور ماه انجام گیرد، گفت: در حال حاضر سرمایه گذار پای کار آمده، اما برای انجام این سرمایه گذاری و شروع پ...

یکی از مشکلات و معضلات زندگی شهری، ازدحام ترافیک و سختی عبور و مرور در سطح شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها است؛ در این میان اهمیت بررسی راهکارهای نوین برای رسیدن به حمل‌ونقل پایدار و کاهش مش...

بارها برای بسیاری از ما پیش آمده که هنگام عبور در مسیر پیاده‌رو به‌دلیل وجود موانعی (سد معبر) به‌ناچار مدتی صبر کرده یا اینکه مسیر را به سمت خیابان تغییر داده‌ و مشکلاتی را برای خو...

محمد گلشن اظهار کرد: دوربین‌های پایش تصویری مرکز کنترل ترافیک شهرداری درحال اتصال به فیبر نوری است. وی با بیان اینکه به همت شهرداری سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و پیگیری مرکز کنترل ترا...

علی‌اکبر نظری در کمیسیون خدمات شهری، زیست‌محیطی و بهداشت شورای اسلامی شهر همدان اظهار کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و زمستان و تحلیل الگوهای پیش‌یابی دریافتی از هواشناسی و احتمال...

این شهر با پلتفرم متمرکز خود برای اتصال چراغ‌های راهنمایی، نقاط شارژ خودروهای برقی (EV)، راه را برای فناوری EV هموار می‌کند تا تجربه کارآمدتری را برای رانندگان خودروهای الکتریکی تضمین کند.&n...