شناسه خبر:81382
1403/1/28 22:28:30

دولت در لایحه بودجه امسال، حدود 6347 هزار میلیارد تومان منابع برای خود پیش‌بینی کرده که بررسی جزئیات آن نشان می‌دهد درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب 55.7 درصد افزایش، 9.4 درصد کاهش و 34.1 درصد افزایش یافته است.

بر اساس جزئیات بخش دوم لایحه بودجه که از روز گذشته در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفته، منابع دولت در سال جاری 6347 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به سال گذشته رشد حدود 24.2 درصد را نشان می‌دهد.

به طور کلی بودجه سالانه از دو بخش منابع بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها تشکیل می‌شود که امسال سهم این بخش به ترتیب حدود 44.7 و 58.9 درصد برآورد شده است. منابع بودجه عمومی شامل درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی و درآمدهای اختصاصی دولت است.

آنطور که در جدول شماره یک لایحه بودجه سال جاری مشخص شده، 1523 هزار میلیارد تومان به درآمدهای دولت، 644 هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی سرمایه‌ای و 394 هزار میلیارد تومان به واگذاری دارایی‌های مالی اختصاص دارد که جمع منابع عمومی دولت را به 2562 هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای دولت، واگذاری دارایی سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی نسبت به سال قبل به ترتیب 55.7 افزایش، 9.4 درصد کاهش و 34.1 درصد افزایش یافته است. همچنین جمع منابع عمومی دولت در سال جاری 29.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

گفتنی است؛ به بیان ساده‌تر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و واگذاری اموال دولت و واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش انواع اوراق، استفاده از تسهیلات خارجی، واگذاری‌ها و غیره است.

*برآورد درآمد حاصل از جرایم و خسارات بیش از دو برابر شد

در لایحه بودجه امسال پیش‌بینی شده 1523 هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت شامل درآمدهای مالیاتی معادل 1289 هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت معادل 135 هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات معادل 46 هزار میلیارد تومان، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل بیش از 16 هزار میلیاراد تومان و درآمدهای متفرقه معادل 34 هزار میلیارد تومان باشد. همچنین سهم مجموع درآمدهای عمومی دولت از کل منابع بودجه در سال جاری حدود 24 درصد است.

در این میان، بررسی جزئیات لایحه نشان می‌دهد نسبت به سال گذشته درآمدهای مالیاتی 56 درصد، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت 41.5 درصد، درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات 74.9 درصد، درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات معادل 111 درصد و درآمدهای متفرقه 61.8 درصد افزایش یافته است.

*کاهش 3.5 درصدی برآورد منابع حاصل از نفت

بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل منابع بودجه 10.1 درصد است. همچنین منابع 644 هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل 582 هزار میلیارد تومان منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی و 61 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول خواهد بود. در این میان امسال منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای صفر در نظر گرفته شده است.

گفتنی است؛ منبع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی 3.5 درصد و منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول 42.7 درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است. منابع حاصل از واگذاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیز از 100 میلیون تومان در سال گذشته به صفر رسیده است.

*جزئیات واگذاری دارایی‌های مالی در سال جاری

بررسی خلاصه واگذاری دارایی‌های مالی نیز نشان می‌دهد سهم این بخش از کل بودجه 6.2 درصد است. همچنین منابع 394 هزار میلیارد تومانی واگذاری دارایی‌های مالی شامل 329 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی، 1476 میلیارد تومان منابع حاصل از دریافت اصل وام‌ها، 60 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و 3100 میلیارد تومان منابع حاصل از برگشتی سال‌های قبل خواهد بود. این چهار عدد نسبت به سال گذشته به ترتیب 78.2 درصد افزایش، 20.2 درصد افزایش، 43.4 درصد کاهش و نزدیک به 170 درصد افزایش داشته است.

همچنین منابع حاصل از استفاده از تسهیلات خارجی، منابع حاصل از سایر واگذاری‌ها و انتشار اوراق صکوک اجاره به منظورتسویه مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی در این بخش مانند سال گذشته صفر برآورد شده است.

*افزایش 52.8 درصدی درآمدهای اختصاصی دولت

گفتنی است دولت برای سال جاری 275 هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی در لایجه بودجه پیش‌بینی کرده است که با اختصاص آن منابع بودجه عمومی دولت به 2837 هزار میلیارد تومان می‌رساند. بر این اساس درآمدهای اختصاصی بودجه 52.8 درصد و منابع بودجه عمومی دولت 31.1 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. سهم درآمدهای اختصاصی از کل بودجه نیز 4.3 درصد خواهد بود.

منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز با افزایش 20.8 درصدی نسبت به سال قبل، بیش از 3741 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده و سهم این بخش از کل منابع بودجه 58.9 درصد پیش‌بینی شده است.


منبع: خبرگزاری ایسنا

شناسه خبر 81382