شناسه خبر:81508
1403/1/30 16:56:31

مرکز آمار ایران اعلام کرد: در بهمن ماه 1402‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری­‌های صنعتی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 47.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (45.8 درصد)، 1.8 واحد درصد افزایش داشته‌ است.

در بهمن‌ماه 1402‌ شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی (بر مبنای 100=1395) برابر با 1440.4 بوده‌است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) 1.3 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 47.6 درصد افزایش یافته‌ است. همچنین میانگین شاخص 12 ماه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) 53.3 درصد افزایش یافته‌است.

*کاهش تورم ماهانه

در بهمن‌ماه 1402‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) به 1.3 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (1.7 درصد)، 0.4 واحد درصد کاهش دارد. در میان اقلام گاوداری صنعتی، کمترین تورم ماهانه مربوط به قلم شیر (0.1 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم گاو ماده شیری (6.6 درصد) می‌باشد.

*افزایش تورم نقطه به نقطه

در بهمن‌ماه 1402‌ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش گاوداری‌های صنعتی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به 47.6 درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (45.8 درصد)، 1.8 واحد درصد افزایش داشته‌ است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات گاوداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور، در بهمن ماه 1402 نسبت به ماه مشابه سال قبل 47.6 درصد افزایش دارد. در بین اقلام گاوداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم شیر (23.1 درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم گاو تلیسه (146.3 درصد) می‌باشد.

*کاهش تورم سالانه

در بهمن‌ماه 1402، تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‌های صنعتی در داخل کشور در 12 ماه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل به 53.3 درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (55.6 درصد)، 2.3 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی، در میان اقلام گاوداری‌های صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم شیر (27.5 درصد) و بیشترین آن مربوط به گوساله نر زیر چهار ماه (140.5 درصد) می‌باشد.

شناسه خبر 81508